WEGWIJS IN FAIRTRADE

Als FairForward op zoek is naar nieuwe producten, dan kijken we in eerste instantie of bestaande leveranciers, eventueel na specifieke ondersteuning op dit gebied, deze kunnen leveren. Lukt dit niet, dan wordt er een nieuwe handelspartner gezocht via de eigen netwerken, waaronder collega fairtrade organisaties.

Fair Trade: principes & hoe werkt het?

Om te toetsen of de aspirant handelspartner past binnen de bedrijfsfilosofie van FairForward, wordt in grote lijnen, liefst ter plekke, nagegaan in hoeverre de fairtrade principes worden nageleefd. FairForward verwacht niet dat de nieuwe handelspartner meteen volledig voldoet aan al deze principes, maar bekijkt of ze de capaciteit en de betrokkenheid heeft om daar binnen afzienbare tijd wel aan te voldoen. Ook is het van belang dat levering aan de exportmarkt haalbaar is, is het niet direct dan toch op niet al te lange termijn. Na een positieve toetsing kan een eerste bestelling geplaatst worden. Beide partijen verklaren op dat moment dat zij zich zullen houden aan de tien fairtrade principes.

Met betrekking tot de controle op het fairtrade gehalte van onze handelspartners zijn er twee wegen die we bewandelen. Ongeveer de helft van onze handelspartners is lid van de World Fair Trade Organisation (WFTO) en wordt door WFTO beoordeeld. De andere helft is geen WFTO-lid en als we de samenwerking duurzaam willen voortzetten, worden deze handelspartners uitgebreid beoordeeld op de fairtrade principes met behulp van de FairForward Fair Trade Assessment.

Dit instrument gaat uit van dezelfde 10 fairtrade principes die WFTO hanteert (onderaan deze pagina meer informatie over de 10 principes). Een locale consultant wordt ingezet voor de assessment. Documenten worden bestudeerd, medewerkers en producenten geïnterviewd en werkplaatsen worden bezocht om de arbeidsomstandigheden te kunnen beoordelen. Per fairtrade principe wordt een kleur gegeven: groen voor voluit fairtrade, geel voor kleine onvolkomenheden, oranje voor onvolkomenheden die direct verbetering behoeven en rood als het management niet wil veranderen op een gebied waar dat wel nodig is. Dit laatste betekent dat FairForward de samenwerking beëindigt.

FairForward zelf wordt als importeur door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels gecontroleerd op eerlijke handelsvoorwaarden.

Met Fair Trade Original heeft FairForward een licentieovereenkomst. Alleen als FairForward eerlijke handelsvoorwaarden hanteert, kan het merk Fair Trade Original gebruikt worden.

WFTO

FairForward is “Guaranteed Fair Trade Organization”, erkend door WFTO (World Fair Trade Organization). Dit is ook via een label aan onze producten te herkennen en zo heeft u zekerheid dat onze producten gegarandeerd Fair Trade zijn.

De World Fair Trade Organization (WFTO) is een wereldwijd netwerk van organisaties in de Fair Trade keten. Het lidmaatschap van WFTO biedt Fair Trade organisaties geloofwaardigheid en identiteit door middel van een internationaal garantiestelsel. WFTO is een wereldwijde autoriteit op het gebied van Fair Trade en een bewaker van Fair Trade waarden en principes. De WFTO is actief in meer dan 70 landen, verspreid over 5 regio’s (Afrika, Azië, Europa, Latijns-Amerika en Noord-Amerika) met gekozen globale en regionale besturen.

Wilt u meer weten over WFTO check dan de website www.wfto.com

De 10 Fair Trade Principes

De door de World Fair Trade Organisation (WFTO) vastgestelde 10 fairtrade uitgangspunten zijn de principes
waar FairForward naar handelt:

1. Kansen bieden aan kansarme producenten
Fairtrade leveranciers zijn handelspartners die afnemen van kansarme producenten, en bedrijven met
een expliciet sociaal beleid.

2. Transparantie
Verantwoording: alle spelers in de handelsketen zijn helder en transparant en voeren een inzichtelijke
administratie. Partijen informeren elkaar over belangrijke ontwikkelingen binnen de markt en binnen
hun eigen organisatie.
Ketenverantwoordelijkheid: elke betrokkene in de keten heeft vanuit zijn eigen positie
verantwoordelijkheid voor de herkomst van de grondstoffen, de kwaliteit van producten en
productieprocessen én het naleven van de fairtrade principes.

3. Eerlijke handelsvoorwaarden
Voorfinanciering: ter overbrugging van de periode tussen order en betaling biedt FairForward haar
partners voorfinanciering van maximaal 50% van het orderbedrag aan.
Lange termijn handelsrelaties: FairForward streeft ernaar relaties met handelspartners te
onderhouden voor een periode van tenminste 5 jaar, een periode die nodig is om duurzame
ontwikkelingen op gang te brengen. De lange termijn relatie is ook van toepassing tussen
handelspartners en hun producenten en werknemers.
Orders en betalingen: de in- en verkoopcontracten in de keten dienen begrijpelijk en realistisch te zijn
en duidelijk de rechten en plichten van de betrokken partijen aan te geven ten aanzien van het
product (specificaties en wettelijke eisen), de prijs en leveringsdatum. Leveringen dienen op tijd
betaald te worden.

4. Verantwoorde prijzen, leefbare lonen
FairForward betaalt de handelspartners een prijs, die boven de kostprijs ligt. De prijs moet hoog
genoeg zijn om werknemers een leefbaar loon te betalen en de kosten van productie en handel te
dekken. Deze prijs wordt in overleg met de handelspartner vastgesteld op basis van een duidelijke
kostprijsberekening. De handelspartner onderhandelt op haar beurt weer met de producent. Leefbare
lonen worden per regio berekend met behulp van de SA 8000 formule, op basis van de kosten voor
voedsel en andere basisbehoeften (kleding, woning, schoolgeld, sparen) voor het levensonderhoud
van een gezin. Als de kostprijs van een product stelselmatig te hoog uitvalt, wordt met de
handelspartner gewerkt aan bijvoorbeeld kostenbesparing of efficiëntieverbetering. Uiteraard werkt
FairForward ook in eigen huis aan beheersing van de kosten.

5. Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid
Geen kinderarbeid: fairtrade producten worden gemaakt zonder arbeid van kinderen onder de 16 jaar.
Als kinderen meehelpen, mag dat nooit ten koste gaan van scholing, gezondheid en tijd om te spelen.
De handelspartners respecteren de rechten van kinderen. Zij kunnen aantonen dat bij hen geen
kinderen in dienst zijn.
Geen gedwongen arbeid: iedere vorm van geweld, dwang of slavenarbeid is onacceptabel. Bij
constatering hiervan wordt de handelsrelatie onmiddellijk beëindigd.

6. Gelijke kansen
Geen discriminatie: iedere producent en werknemer heeft bij gelijk werk recht op gelijke beloning,
gelijke behandeling en gelijke arbeidskansen, ongeacht ras, klasse, kaste, huidskleur, geslacht, religie,
politieke overtuiging en sociale en/of culturele achtergrond. Vrijheid van organisatievorming: de
handelspartner dient zijn producenten en werknemers de vrijheid te bieden zich te organiseren in
vakbonden of gekozen werknemerscomités. In werkplaatsen van meer dan 50 werknemers wordt een
gekozen werknemerscomité gevormd dat alle werknemers vertegenwoordigt in onderhandelingen
met het management over arbeidsvoorwaarden en verbetering van arbeidsomstandigheden.

7. Verantwoorde arbeidsomstandigheden
Verantwoorde arbeidsvoorwaarden: in fabrieken en grotere, meer formele werkplaatsen, zijn
arbeidsvoorwaarden als werktijden, overuren, vakantie, ziekteverlof en pensioen minstens volgens de
nationale of de internationale wetgeving geregeld. Bovendien zijn er extra inspanningen om de werken
levensomstandigheden van de werknemers te verbeteren. Bijvoorbeeld een kantine, kinderopvang,
een leningenfonds of opleidingsfaciliteiten. Alle werknemers in deze werkplaatsen hebben een
arbeidscontract getekend waarin de arbeidsvoorwaarden duidelijk beschreven staan. In de kleinere,
nog informele werkplaatsen is er minstens een eenvoudige personeelsadministratie. Het uitgevoerde
werk moet binnen redelijke marges ook veilig en gezond zijn. Bij constatering van ongezond of onveilig
werk, wordt een verbeterplan in gang gezet.

8. Capaciteitsopbouw
FairForward heeft veel expertise opgebouwd op het gebied van capaciteitsopbouw van
handelspartners en producenten. De ontwikkelingsprogramma’s, vaak in samenwerking met experts
ter plekke, vormen een belangrijk instrument in de ontwikkelingshandel. Door het verbeteren van de
productie- en handelsprestaties, ontwikkelen handelspartners zich tot betrouwbare leveranciers. Met
de verworven expertise worden nieuwe markten toegankelijk.
Concreet valt te denken aan de opzet van een kwaliteitszorgsysteem, productontwikkeling,
verbetering van de logistiek en verpakkingen, verstrekking van marktinformatie en verbetering van het
management. Op sociaal gebied gaat het om verbeteringen ten aanzien van de naleving van de
fairtrade principes.

9. Zorg voor het milieu
Alle spelers in de handelsketen trachten de belasting van het milieu door productie en handel zo veel
mogelijk te beperken door verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en verantwoord beheer
van afval. Deze activiteiten dragen bij aan een duurzame leef- en werkomgeving.

10. Promotie van fairtrade
Iedere speler in de keten kent de doelstellingen en principes van fairtrade en informeert haar klanten
en haar toeleveranciers daarover.